22, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

విరితేనియ జడివానలో....శాంతి విహంగమై

విరితేనియ జడివానలో
ఎదనిండుగ తడవాలని
శాంతి రాగ పరిమళాలు
వెల్లువలై సాగాలని

బాధల గాధల ఎదలో
మధుర తాకిడవ్వాలని
ఎదబరువే తరగాలని
పల్లవించే విపంచికై
సంధ్యాగీతి పలుకై
మునుముందుకు సాగ
సుగుణాల పరిమళాలు
సమానతా సరాగాలు
గ్రామ-పల్లె-వాడల
శాంతి విహంగమై
నిరంతరం పైపైకి

Author : unknown

2 వ్యాఖ్యలు:

Comment Form