14, మార్చి 2012, బుధవారం

దిగుడు బాయికాడ వయ్యారి శంద్రి

 
నీ లేడి కన్నులోలె శంద్రి
నీ లేతనవ్వులోలె శంద్రి
ఆతీగె సొగసులోలె శంద్రి
ఆ పళ్ళగుత్తులోలె శంద్రి
ఆ నడక జోరులేమె శంద్రి
నీ నడుము సన్నమోలె శంద్రి


రంగు పింగులు సూత్తె రంబలాగున్నావు
రంగం వెడదామే శంద్రినే కైకాల సిన్నదాన్ని
నన్ను కంకులుబెట్టకు రో
నాకమ్మబాబులేరు
నన్ను ఆరళ్ళు బెట్టకు రో
నా మేనత్త సాకుతుంది

నాకు మేనరికమున్నది రో సిన్నోడ
ఇరుగు పొరుగు సూత్తె ఏమనుకుంటారొ
ఎంట రాకురోరి సిన్నోడ


దిగుడు బాయికాడ శంద్రి
నువ్వు కడవ నెత్తిబెట్టి శంద్రి
సందుగొందులు దాటి శంద్రి
నువ్వు సిందులు దొక్కంగ శంద్రి
నా కోరికలు రేగాయి శంద్రి
నీ కాళ్ళ కడియాలోలె శంద్రి
గణ గణ మోగేయి శంద్రి
గిలుకు మెట్టెలతోనె శంద్రి
నువ్వు గిర్రున తిరిగేవు శంద్రి


సూపులో సూపెడితే సుక్కలాగున్నావు
లక్కరై కలిస్తా శంద్రి
 
నీలంపు బావినీలు శంద్రి
నేనిక్కంగ తెచ్చిస్త శంద్రి
తీగె పట్టెడోలె శంద్రి
నే తిన్నంగ శేయిత్త శంద్రి
నడుము వడ్డాణమూ శంద్రి
నే నాణెంగ శేయిత్త శంద్రి


నీ సిట్టిముక్కు సూత్తె సిల్కలాగున్నావు
సీరెలిత్తానోలె శంద్రి

నే మరులు గొన్నానోలె శంద్రి
నువ్వు మాయదారివోలె శంద్రి
మత్తు మందు జల్లేవె శంద్రి
నావి ఉత్తమాటలుగావె శంద్రి
నాకెర్రెత్తి పోతుందె శంద్రి
నువ్వు ఎంతపాపివోలె శంద్రి

సేతిలో సెయ్యేసి సందిటిలోకొత్తేను
సొర్గము సూత్తావె శంద్రి

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Comment Form