16, ఏప్రిల్ 2012, సోమవారం

Wakeup incredible India !!

నిద్రపోతుంటే ఓ సారి మేల్కోవాలి ఇండియా !!  incredible India.  http://www.incredibleindia.org


SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM iio_content AS a LEFT JOIN iio_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN iio_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN iio_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN iio_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN iio_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN iio_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM iio_categories AS cat JOIN iio_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN iio_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2012-04-16 05:24:49') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2012-04-16 05:24:49') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC
3 వ్యాఖ్యలు:

Comment Form