14, జనవరి 2018, ఆదివారం

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సీ|| సంక్రాంతి యింటింట సకల సౌభాగ్యములందించ వచ్చె, పొలముల పంట
క్రాంతియై నట్టింట కళకళ లాడె, నవవధూవరుల తొలి పండగయ్యె
తిగ్మాంశు గతిమారి దీర్చె గృహస్థుల కోర్కెలెల్ల ఁగరము కూర్మితోన
శుభదినమిదె మనసు కలతబాసి యానంద పరవశమ్మున మునిగినది

తే.గీ|| భాగ్యమందితి కోర్కెలు బాపుకొందు
కాంత కోర్కెయు బిడ్డల కష్టములను
క్షయము నందించి మమ్ముల గాచిన జను
లు ఫలమొందగ జేసి నే సఫలుడౌదు

1, జనవరి 2018, సోమవారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్ష - పద్యము

నూతనవత్సరంబవని నొక్కటి జేసి ప్రజాళి పాపకా
ర్యాతిక్రమార్హులై సకల రాజ్యము లొర్ధిలు గాక రేబవల్
ఖ్యాతిన, శాంతిసౌఖ్యము సుగంధ నభోగజమై సకాల వ
ర్షాతిశయంబునన్ ప్రణయ రాగము వర్షిలు గాక పృధ్వినన్