1, జనవరి 2018, సోమవారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్ష - పద్యము

నూతనవత్సరంబవని నొక్కటి జేసి ప్రజాళి పాపకా
ర్యాతిక్రమార్హులై సకల రాజ్యము లొర్ధిలు గాక రేబవల్
ఖ్యాతిన, శాంతిసౌఖ్యము సుగంధ నభోగజమై సకాల వ
ర్షాతిశయంబునన్ ప్రణయ రాగము వర్షిలు గాక పృధ్వినన్

4 వ్యాఖ్యలు:

Comment Form