20, జనవరి 2018, శనివారం

ఆకాశవాణి వారి సమస్యకు నా పూరణ ( కర్టెసీ : సమస్య శంకరాభరణం బ్లాగునుండి గ్రహింప బడింది )

ఆకాశవాణి వారి సమస్యకు నా పూరణ ( కర్టెసీ :  సమస్య శంకరాభరణం బ్లాగునుండి గ్రహింప బడింది )


సమస్య : సమరము శాంతిఁ గూర్చు ఘనసంపద లిచ్చును నిశ్చయంబుగా 

పూరణ: 

సముచితబుద్ధి తోడ కడు సాహస వీరులు రామధర్మజ
ప్రముఖులు సంధిగోర వినిరా? కడుదుర్మతులైన వారి చి
త్తము సడలింప సాధ్యమె విధాతకునైన, చరిత్ర చూడగన్
సమరము శాంతిఁ గూర్చు ఘనసంపద లిచ్చును నిశ్చయంబుగా

3 వ్యాఖ్యలు:

Comment Form