17, ఫిబ్రవరి 2014, సోమవారం

తెలుగు తరిగిపోయి తెరచాటున దాక్కుంది

ఆలోచనలు అరిగిపోయి సన్నమై ఆవిరైపోతున్నాయ్

తెలుగు తరిగిపోయి తెరచాటున దాక్కుంది

వ్రాయాలన్న తపనపోయి రాళ్ళమధ్య యిరుక్కుంది

చదవాలన్న కోరిక చెట్టెక్కి కూర్చుంది

ఇవేమీ లేని జీవితం నిస్సారమై తోస్తుంది.

అసలు వ్రాయాలన్న కోరిక లేకపోతే వ్రాయలేము కదా. వ్రాయకపోతే వున్న భాషకాస్తా మాసిపోయి వెలుగు కోల్పోతుంది.అలా కొద్దినెలలు మూలన పెట్టెస్తే అసలు ఏమీ వ్రాయకుండానే, ఏమి వ్రాద్దామన్నా బద్ధకంతో కాలం గడిచిపోతుంది. దీని బారినుంచి బయటపడాలంటే ఎదో ఒకటి, వచ్చిన ఆలోచనను ఇక్కడ పడేయడమే ఉత్తమమైన మార్గం.