8, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

శివపార్వతులనాట్యం...మంచుతుఫాను.

 శివపార్వతులు గంగవెఱ్ఱులెత్తి నృత్యం చేస్తే ఆ మంచుకొండలనుంచి జారిపడి మా ఊరిని పాల సముద్రం చేసేసింది.