29, జనవరి 2013, మంగళవారం

fellas gang busted....

Is this a 3rd time? I guess so.

Not too late, but this time with mixed feelings. 

ఏ వేదంబు పఠించె లూత? భుజగంబే శాస్త్రముల్ చూచె? తా
నే విద్యాభ్యసనం బొనర్చె కరి? చెంచే మంత్రమూహించె? బో
ధావిర్భావ నిదానముల్ చదువులయ్యా? కావు, మీపాద సం
సేవాసక్తియె గాక జంతు తతికిన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా !!


Reference : NTV  Telugu news.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Comment Form