20, జనవరి 2018, శనివారం

ఆకాశవాణి వారి సమస్యకు నా పూరణ ( కర్టెసీ : సమస్య శంకరాభరణం బ్లాగునుండి గ్రహింప బడింది )

ఆకాశవాణి వారి సమస్యకు నా పూరణ ( కర్టెసీ :  సమస్య శంకరాభరణం బ్లాగునుండి గ్రహింప బడింది )


సమస్య : సమరము శాంతిఁ గూర్చు ఘనసంపద లిచ్చును నిశ్చయంబుగా 

పూరణ: 

సముచితబుద్ధి తోడ కడు సాహస వీరులు రామధర్మజ
ప్రముఖులు సంధిగోర వినిరా? కడుదుర్మతులైన వారి చి
త్తము సడలింప సాధ్యమె విధాతకునైన, చరిత్ర చూడగన్
సమరము శాంతిఁ గూర్చు ఘనసంపద లిచ్చును నిశ్చయంబుగా

14, జనవరి 2018, ఆదివారం

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సీ|| సంక్రాంతి యింటింట సకల సౌభాగ్యములందించ వచ్చె, పొలముల పంట
క్రాంతియై నట్టింట కళకళ లాడె, నవవధూవరుల తొలి పండగయ్యె
తిగ్మాంశు గతిమారి దీర్చె గృహస్థుల కోర్కెలెల్ల ఁగరము కూర్మితోన
శుభదినమిదె మనసు కలతబాసి యానంద పరవశమ్మున మునిగినది

తే.గీ|| భాగ్యమందితి కోర్కెలు బాపుకొందు
కాంత కోర్కెయు బిడ్డల కష్టములను
క్షయము నందించి మమ్ముల గాచిన జను
లు ఫలమొందగ జేసి నే సఫలుడౌదు

1, జనవరి 2018, సోమవారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్ష - పద్యము

నూతనవత్సరంబవని నొక్కటి జేసి ప్రజాళి పాపకా
ర్యాతిక్రమార్హులై సకల రాజ్యము లొర్ధిలు గాక రేబవల్
ఖ్యాతిన, శాంతిసౌఖ్యము సుగంధ నభోగజమై సకాల వ
ర్షాతిశయంబునన్ ప్రణయ రాగము వర్షిలు గాక పృధ్వినన్