8, నవంబర్ 2020, ఆదివారం

1, నవంబర్ 2020, ఆదివారం

మీ స్నేహితులతో వారాంతం పార్టీలు చేసుకొనేటప్పుడు ఈ డ్రింక్ అందులో భాగంగా తప్పనిసరిగా వుండేట్టు చూసుకోండి

 

ఈ సారి మీ స్నేహితులతో వారాంతం పార్టీలు చేసుకొనేటప్పుడు ఈ డ్రింక్ అందులో భాగంగా తప్పనిసరిగా వుండేట్టు చూసుకోండి.ఒకసారి రుచి చూసినవారు దీనికోసం మరీ మరీ మళ్ళీ మళ్ళీ వేడుకుంటారు. అలాగని పోసేయకండి..ఒకటి లేదా రెండు డ్రింక్స్ తో సరిపెట్టండి. ఈ డ్రింక్ మీరు న్యూయార్క్ లాంటి నగరాల్లో తాగాలంటే కనీసం $18-25 డాలర్లవుతుంది. అదే మీరు ఇంట్లో చేసుకుంటే కనీసం యాభై డ్రింక్ లు వంద/నూటాఇరవైడాలర్లలోపు చేసుకోవచ్చు.

ఇది తయారుచేయడానికయ్యే ఖర్చు


1) 100% blue agave tequila - around $55-60

2) Orange liquor (Cointreau) - around $25

3) agave nectar -around $5

4) lemon/ice/salt - around $3

5) Cocktail Shaker Bar Tools Set - around $25


అంటే మీరు సుమారుగా $120 ఖర్చుపెడితే దరిదాపు యాభై డ్రింక్స్ తయారవుతాయి.అంటే ప్రతి వీకెండ్ తాగినా సంవత్సరం రోజులు ఢోకావుండదన్నమాట :)


mixing reatio :

2 oz 100% blue agave tequila 

3/4 oz Orange liquor (Cointreau)

3/4 oz *fresh* squeezed lime juice

Splash agave nectar/syrup (to taste)