19, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

పైన్ యాపిల్ ని సులభంగా కోసుకొనేవిధానం... అలాగే మీకెక్కడా దొరకని యమ్మీ వెజిటబుల్ పీజ్జా..


1 వ్యాఖ్య:  1. పిజ్జా అంటే ఏమిటండి ? ఇవన్నీ మాకు తెలీవండి.

    I don't know what is pizZa etc. - I affirm I do not know all these things


    ఇట్లు
    జిలేబి

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Comment Form