6, ఏప్రిల్ 2009, సోమవారం

spring break
పిల్లల spring break సందర్భంగా నా బ్లాగుకు 2 వారాల సెలవులు.బ్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్రర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్రర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్క్

2 వ్యాఖ్యలు:

  1. ఏందీ? స్ప్రింగా? యాడా? మా ఊళ్లో ఇంగా రాలేదుగా, మీకేడనిండి వొచ్చింది స్ప్రింగు. నేనుప్పొకోను.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. పిల్లకాయల బడోళ్ళకొచ్చిందంట.నేను కూడా పిల్లోల్లతో కాసేపు ఆడుకుందారని ఆపీసు లో బేకు తీసుకున్నా. పొద్దుగాలే పొలాలమ్మిట పోదారంటే ఈ సచ్చిన వాన ఇంటో నుంచి పోనిత్తే గా? ప్చ్ చ్చ్ :(

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Comment Form