20, మార్చి 2013, బుధవారం

రాయలా రాయ లా రాయాలా రాయాలా?

రాయాలా రాయాలా    ( వ్రాయాలనా అనే అర్థం లో )
రాయలా రాయలా?     ( ఇంకా వ్రాయలేదు)

రాయాలా రాయాలా     ( వ్రాయాలనా అనే అర్థం లో )
రాయాలా? రాయలా!     ( ఇంకా రాయలేదు )

రాయాలా రాయాలా?
రాయ లా  రాయలా?      ( దేవరాయ లోని రాయ వ్రాసినట్టు రాయాలా? )

రాయలా రాయలా?     ( దేవరాయలు లోని రాయలు )
రాయాలా రాయాలా?     (  నేను వ్రాయాలనా?)

రాయ లా రాయ లా
రాయాలా రాయాలా? ( దేవరాయలు లోని రాయ. రాయా, నేను వ్రాయాల్నా? )హమ్మయ్య  రాయాలా? రాయాలా అన్న మోజు రాయల తో తీరింది.

4 వ్యాఖ్యలు:

Comment Form